Yumei Wu

Scaglione – Lab Members

Yumei Wu headshotResearch Technician II
5328 MSRB III
Box 103853
Durham, NC 27710
Phone: 919-684-4928
yumei.wu@duke.edu

 

Research Interest:
Molecular Biology

Personal Interest:
Reading, cooking, playing LEGO and making crafts with kids

Publications:

Zhang KJ, Zhang J, Wu YM, Qian J, Liu XJ, Yan LC, Zhou XM, Xiao RJ, Wang YG, Cao X, Wei N, Liu XR, Tang B, Jiao XY, Chen K, Liu XY. Complete eradication of hepatomas using an oncolytic adenovirus containing AFP promoter controlling E1A and an E1B deletion to drive IL-24 expression. Cancer Gene Ther. 2012 Sep; 19(9): 619-29.

Hao Sun, Yumei Wu, Junpeng Qi, Youdong Pan, Gaoxiang Ge, Jianfeng Chen. The CC’ and DE loops in Ig domains 1 and 2 of MAdCAM-1 play different roles in MAdCAM-1 binding to low- and high-affinity integrin alpha4beta7. J. Biol. Chem. 2011; 286: 12086-92. Yumei Wu. The Happiness of Childhood. ELI NEWS. 2010 Oct.; 33(6): 7.

Lianli Xiao*, Yumei Wu*, Jing Qian, Yuan Tan, Guoliang Xie, Kangjian Zhang, Yigang Wang, Xiaoyuan Jia, Xinyuan Liu. The antitumor efficacy of IL-24 mediated by E1A and E1B triple regulated oncolytic adenovirus. Cancer Biol Ther. 2010 Aug.; 10(3):242-50. (*These authors contributed equally to this work.)

Yigang Wang, Fang Huang, Haibo Cai, Yumei Wu, Guoqing He, Wen-Song Tan. The efficacy of combination therapy using adeno-associated virus-TRAIL targeting to telomerase activity and cisplatin in a mice model of hepatocellular carcinoma. J Cancer Res Clin Oncol. 2010; 136(12): 1827-37.

Na Li, Shuanghui Wang, XuetianYue, Yanhong Zhang, YiYang, Yumei Wu, Xin Li, Na Niu, GongchuLi. Construction and expression of prokaryotic expression vector and Prokaryotic Expression, Purification o f sCAR-PPAb. Journal of Zhejiang Sci-Tech University. 2010; 27(2).

Kangjian Zhang, Yigang Wang, Xin Cao, Suyang Zhong, Ruicheng Wei, Yumei Wu, Xuetian Yue, Gongchu Li, Xinyuan Liu. Potent antitumor effect of interleukin-24 gene in the survivin promoter and retinoblastoma double-regulated oncolytic adenovirus. Hum Gene Ther. 2009 Aug.; 20(8):818-30.

Yumei Wu, Kangjian Zhang, Xuetian Yue, Yi Yang, Gongchu Li, Na Li, Yigang Wang. Enhancement of tumor cell death by combining cisplatin with an oncolytic adenovirus carrying MDA-7/IL-24. Acta Pharmacol Sin. 2009 Apr.; 30(4):467-77.

Xuetian Yue, Litang Zhang, Yigang Wang, Yumei Wu, Na Li, Yi Yang, Kangjian Zhang. Construction   of a new recombinant oncolytic adenovirus Ad-CEA-ZD55-ST13 for colorectal cancer therapy. Journal of Zhejiang Sci-Tech University. 2009; 26(4).