Kate Yang Sui

Petes Lab

Kate Yang SuiVisiting Graduate Student
DUMC Box 3054
371 CARL Building
Durham, NC 27710
Phone: 919-684-5814
Fax: 919-684-6033
yang.sui@duke.edu

INTERESTS:

Research Interest: Genome stability in yeast Saccharomyces cerevisiae.

Publications List (if applicable): [1] Ke Zhang, Yang-Hong Fang, Ke-Hui Gao, Yang Sui, Dao-Qiong Zheng*, Xue-Chang Wu*. Effects of genome duplication on phenotypes and industrial applications of Saccharomyces cerevisiae strains. Appl Microbiol Biotechnol, 2017,101 (13), 5405-5414.

[2] Ke Zhang, Ya-Nan Di, Lei Q, Yang Sui, Ting-Yu Wang, Li Fan, Zhen-Mei Lv, Xue-Chang Wu, Pin-Mei Wang, Dao-Qiong Zheng. Genetic characterization and modification of a bioethanol producing yeast strain. Appl Microbiol Biotechnol, 2017, Accepted.